Aanmelden

Om je aan te melden kun je dit formulier gebruiken. Op deze website (‘Voor wie’) staan de contra-indicaties vermeld waarbij aanmelding niet zinvol is. Daarnaast dien je verwezen te worden door je huisarts (specialistische GGZ) via ZorgDomein. Zodra het aanmeldformulier én de verwijzing binnen zijn kom je op de wachtlijst. Indien er plek is voor een intake bel ik je voor een telefonische screening.
Momenteel is de wachttijd voor intake en behandeling: 4-6 weken.

Crisis
Gezien de beperkte mogelijkheden voor crisisinterventie van de praktijk zal er bij aanmelding geselecteerd worden op crisisgevoeligheid. Mocht zich onverhoopt een crisis aandienen dan kun je op dagen dat de praktijk gesloten is contact opnemen met je huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Waarneming bij ziekte/vakanties
Bij langdurige afwezigheid neemt een collega psychiater/psychotherapeut zo nodig waar. Als in gezamenlijk overleg besloten is dat dit gewenst is zullen de contactgegevens van deze collega worden doorgegeven.

Privacy
Als arts ben ik onderhevig aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat een arts moet zwijgen over alles wat zij tijdens de uitoefening van haar beroep te weten komt over een cliënt. Hierdoor kun je erop vertrouwen dat alle informatie die je deelt vertrouwelijk blijft. Er zijn een aantal situaties waarin dit beroepsgeheim doorbroken mag of moet worden, onder andere als de cliënt uitdrukkelijk toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken. Ook bij een conflict van belangen, bijvoorbeeld als door het doorbreken van de zwijgplicht ernstig gevaar voor één of meerdere anderen voorkomen kan worden kan de arts in gewetensnood komen en mag de zwijgplicht doorbroken worden.

De informatie over jou wordt verzameld in een beveiligd Elektronisch Patiëntendossier. Dit dossier wordt wettelijk conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 20 jaar bewaard, tenzij je wilt dat het eerder of later wordt vernietigd. Deze wet geeft je ook recht op inzage in je dossier, indien je daartoe een verzoek doet.

Na jouw intake wordt er een brief met de belangrijkste bevindingen en het behandelplan naar je huisarts/verwijzer gestuurd. Sinds 2008 is het vermelden van de diagnose op de nota voor de zorgverzekering wettelijk verplicht. Voor beide zal aan het begin van de behandeling expliciet jouw toestemming worden gevraagd.

De gegevens die ik van cliënten verzamel zijn vooral persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de (Europese) privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring staat hoe ik je persoonsgegevens verwerk.

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een, door de Nederlandse Zorgautoriteit goedgekeurd, GGZ kwaliteitsstatuut. Deze is op verzoek in te zien op de praktijk.

Klachtenregeling
Als je ontevreden bent over de behandeling of bejegening is het belangrijk om dit meteen aan te kaarten in het behandelgesprek of via de mail/telefoon. Samen kunnen we dan kijken wat er nodig is om (weer) tot een goede samenwerking te komen.
Als je desondanks niet tevreden bent kun jij (of je naasten of een wettelijk vertegenwoordiger) bemiddeling vragen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen. De klachtenfunctionaris van Quasir zal je vervolgens adviseren/helpen bij het oplossen van je klacht.
Indien je klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet of onvoldoende wordt opgelost, kun je (met behulp van de klachtenfunctionaris) de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie (van stichting Zorggeschil) die een bindende uitspraak doet.
Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar de klachtenregeling van MindRest.

Tarieven
Aangezien de praktijk recent is geopend, zijn er nog geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg wel vergoed wordt door je zorgverzekering, maar niet voor 100%, tenzij je een restitutiepolis hebt. Je ontvangt van mij maandelijks een factuur, welke je zelf betaalt. Daarna kun je een declaratie indienen bij je verzekering. Afhankelijk van je verzekeringspolis wordt dan 50-100% van de kosten vergoed. Bij geestelijke gezondheidszorg wordt tevens eerst je eigen risico (2023: €385) aangesproken. Soms heb je vooraf toestemming nodig van je verzekeraar (akkoordverklaring) dus het is altijd verstandig om contact te hebben voordat je je aanmeldt. Bij de factuur worden de tarieven, zoals die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn vastgesteld, gehanteerd. Sinds 2022 is het Zorgprestatiemodel de bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. De tarieven zijn afhankelijk van de functie van de zorgverlener, de duur van het behandelcontact en het doel van het contact (diagnostiek of behandeling). Dit zijn de tarieven voor 2024: NZA Tarieven 2024.

Als een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of indien je niet op de afspraak komt zal €50 in rekening worden gebracht, wat niet vergoed zal worden door de zorgverzekering.